Previous (Mapa 22) | 300-dpi TIFF image | 120, Mapa SN

Previous (Mapa 22) | 300-dpi TIFF image | 120, Mapa SN